Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego woodandarch.

Sklep Internetowy woodandarch działający pod adresem www.woodandarch.pl, stanowi teleinformatyczną platformę zamówieniową prowadzoną przez firmę Jagram-Pro S.A., z siedzibą w 14-240 Susz, ul. Leśna 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000154231, kapitał zakładowy 580.500,00 PLN, nr NIP: 744-15-09-363 REGON: 170769220, zwaną w niniejszym regulaminie „Jagram-Pro S.A.”.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a) Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.woodandarch.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zamówień produktów oferowanych przez Jagram-Pro S.A.;

b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

d) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

e) Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Jagram-Pro S.A. skompletuje zamówienie i przekaże informacje o gotowości towaru do odbioru;

f) Baza Danych Sklepu Internetowego – baza danych zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

g) Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

h) Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

i) Uruchomienie linku – naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.

§ 2. Rejestracja i logowanie


W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.woodandarch.pl wybrać zakładkę „Moje Konto”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając adres email oraz wybrane hasło. Przy złożeniu zamówienia należy również podać adres dostawy, adres, który ma widnieć na fakturze, numer telefonu, Imię oraz Nazwisko.

Jagram-Pro S.A. nie udostępnia nikomu danych klienta, klient w dowolnym momencie może poprosić o modyfikację lub trwałe usunięcie Swoich danych i konta. W tym celu klient powinien wysłać wiadomość email z prośbą o wymazanie danych do administratora serwisu woodandarch.pl na adres enet@jagram.pl.

Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Jagram-Pro S.A. danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych spółce.
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj”.
Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 Jagram-Pro S.A. prześle na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.
Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.
Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje dane” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także opcjonalnie datę urodzenia.
Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
W zakładce „Moje dane” klient może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.
Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, które są zapisane w bazie danych a także prawo do żądania ich bezpowrotnego usunięcia.

§ 3 Składanie zamówień

Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.woodandarch.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
W wirtualnym koszyku Klient ma możliwość zmiany parametrów, ilości oraz produktów.

§ 4. Ceny towarów

Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.woodandarch.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
Ceny znajdujące się na Karcie Produktowej:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

Każde zamówienie jest weryfikowane przez pracownika działu Handlowego firmy, celem uniknięcia błędów systemu. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest przez pracownika działu Handlowego firmy Jagram-Pro S.A..
Jagram-Pro S.A. zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej www.woodandarch.pl.

§ 5. Formy płatności i dostawy

Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

a) gotówką w momencie odbioru towarów bezpośrednio w siedzibie producenta Jagram-Pro S.A.;

b) zwykłym przelewem na rachunek bankowy;

c) przekazem pocztowym;

Odbiór towaru następuje bezpośrednio w siedzibie producenta Jagram-Pro S.A., 14-240 Susz, ul. Leśna 16
W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
W przypadku wyboru przelewu Jagram-Pro S.A.  zastrzega sobie 2 opcje:

  1. Forma płatności: Przy 100% przedpłacie na podstawie faktury pro forma – skonto od wartości zamówienia na poziomie 3% .
  2.  30 % przedpłaty, na podstawie faktury pro forma, pozostała kwota również przelew w dzień poprzedzający zaplanowaną i potwierdzoną wysyłkę

Istnieje możliwość bezpośredniej dostawy zamówionych produktów, na adres wskazany przez Klienta. W takim przypadku Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem firmy Jagram-Pro S.A. mailowo, na adres: handel@jagram.pl lub telefonicznie, na numer: 55 2788 497 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.
Rozładunek towaru spoczywa po stronie kupującego.
W przypadku nieodebrania zamówionego towaru przez klienta w ustalonym wcześniej terminie koszt transportu zwiększa się o 40%.

§ 6. Realizacja zamówień

Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta, wolnych od jakichkolwiek wad.
Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu, wg zasad realizacji, jak poniżej:

a) od 14 do 21 dni jeśli towar jest standardowy i występuje w magazynie,

b) 21-35 dni jeśli towar jest standardowy i wymagane jest wdrożenie do produkcji,

c) od 21 dni jeśli towar nie jest standardowy i wymagane jest wdrożenie do produkcji.

Termin realizacji liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia oraz uiszczenia przedpłaty.
Jeżeli Jagram-Pro S.A. nie może zrealizować zamówienia z powodów wyższych, tzw. czynników niezależnych od producenta Jagram-Pro S.A., niezwłocznie poinformuje o tym Klienta i jeżeli dokonał on wcześniejszej zapłaty za towar, zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

Czas realizacji może zostać wydłużony o czym informują komunikaty na stronie internetowej https://woodandarch.pl/ oraz https://jagram.pl/.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat realizacji zamówień, dostępne są w zakładce „Bezpieczne zakupy” https://woodandarch.pl/bezpieczne-zakupy/

§ 7. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

Reklamacje należy składać na adres Jagram-Pro S.A., 14-240 Susz, ul. Leśna 16, telefonicznie lub mailowo (handel@jagram.pl).
Składając reklamację należy dostarczyć do Jagram-Pro S.A. reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu.
Jagram-Pro S.A. rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Jagram-Pro S.A. naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci równowartość zakupionego towaru. Jagram-Pro S.A. zobowiązuje się również odebrać stary i dostarczyć nowy towar na własny koszt.
W przypadku nieuzasadnionych poniesionych kosztów przez Jagram-Pro S.A. koszty te pokrywa Konsument.
Jagram-Pro S.A.  udziela Kupującemu gwarancji na 24 miesięcy, od daty dokonania zakupu.

Konsument zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zasad obchodzenia się z drewnem klejonym. W innych wypadkach reklamacja z tytułu gwarancji nie będzie uznana:

a) Produkty, które są dostępne w Sklepie Internetowym należą do drewna konstrukcyjnego. Drewno, które wystawione jest na działanie warunków atmosferycznych należy w fachowy sposób zabezpieczyć, np. poprzez malowanie środkiem ochronnym na bazie oleju lub innym odpowiednikiem dla drewna wg. Instrukcji producenta impregnatu / środka ochronnego.

b) Konsument zobowiązany jest do corocznych przeglądów produktu i uzupełnianiu ewentualnych braków w stanie powłoki impregnatu.

c) Zabrudzenia, które wystąpią na produkcie należy usunąć. Należy jednak pamiętać, że w wyniku czyszczenia drewno może przybrać lekko jaśniejszy kolor. Drobne zabrudzenia czy też odciśnięcia mechaniczne są nieuniknione a zatem dopuszczalne.

d) Drewno podlega naturalnym procesom starzenia. Jest to proces utleniania związków ligninowych, wskutek czego zmienia kolor (żółcenie a dalej szarzenie drewna). Jest to dopuszczalne, jako proces miejscowy lub na całej powierzchni zakupionego produktu z drewna klejonego. Ewentualne różnice w postępowaniu utleniania mogą się ujednolicać na przestrzeni miesięcy a nawet lat.

e) Sęki właściwe drewnu konstrukcyjnemu nie są wadą a ich ilość i jakoś określają stosowne normy.

f) Powstałe z przyczyn montażowych ubytki, większe (głębsze) niż 1,5 cm można uzupełnić wklejanym kawałkiem drewna lub szpachlą wiórową lub od takich działań odstąpić, jeśli nie jest to z przyczyn wizualnych konieczne.

g) Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ułożenie produktów na miejscu składowania, zabezpieczeniu pionowej stateczności oraz stężanie.

h) Elementy, które dostarczono w ciasnym opakowaniu folią należy krótko po dostawie rozfoliować i nakryć folią budowlaną lub plandeką, tak by zabezpieczała przed opadami atmosferycznymi a jednocześnie zapewniała wentylację drewna klejonego.

i) Jeśli elementy nie zostały zabezpieczone folią lub plandeką i uległy zabrudzeniu, wówczas można je przed zamontowaniem oczyścić, np. papierem ściernym lub namoczoną gąbką z odrobiną wody z mydłem, usuwając zabrudzenia.

j) Wykonywanie przy montażu dodatkowych otworów czy nacięć jest dozwolone pod warunkiem umiejętnego wykonywania tych czynności. Wady powstałe w wyniku złego obchodzenia się mechanicznego z drewnem klejonym nie podlegają gwarancji.

k) Właściwe drewnu wysychanie w suchych warunkach może powodować powstawanie szczelin na drewnie klejonym, jednakże takie szczeliny czy pęknięcia do głębokości 1/6 szerokości przekroju pojedynczego elementu są dozwolone.

l) Powtórna impregnacja będzie najwcześniej wymagana na elementach, które są wystawione na warunki atmosferyczne.

Konstrukcyjne drewno klejone produkowane przez firmę Jagram-Pro S.A. jest produkowane według ściśle określonych norm, m.in. EN 14080:2005.
Jagram-Pro S.A. posiada odpowiednie certyfikacje, które są dostępne online na stronie www.jagram.pl oraz w Siedzibie Firmy.
Po ujawnieniu wady, należy skontaktować się z przedstawicielami firmy: mailowo, telefonicznie lub osobiście w Siedzibie Firmy w celu ustalenia przyczyn i podjęcia dalszych działań.
Przed użytkowaniem towaru należy sprawdzić jego właściwości.
Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu przez Konsumenta, powstałych w wyniku naturalnego użytkowania.

§ 8. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” Kupujący, w ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy kupna może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym
W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać do Jagram-Pro S.A., na adres Jagram-Pro Spółka Akcyjna, 14-240 Susz, ul. Leśna 16, lub też drogą elektroniczną na adres mailowy: lub handel@jagram.pl stosowne pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Udostępnienie przez Jagram-Pro S.A. wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 2, w żaden sposób nie zobowiązuje Konsumenta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Konsument może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dni.
W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Jagram-Pro S.A. wskazany w §1 pkt 1 regulaminu.
W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy kupna, firma Jagram-Pro S.A. zobowiązuje się zwrócić wszystkie środki finansowe przekazane przez Klienta na rzecz zamówienia.
Koszty transportu (odesłania towaru) o którym mowa w §8 pkt 1 w całości pokrywa Konsument, który odstąpił od umowy kupna.
Jeżeli Konsument wybrał sposób odesłania towaru przekraczający koszty jego dostarczenia do Klienta, Jagram-Pro S.A. nie ma obowiązku zwrócenia różnicy kosztów.
Konsument nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

a) przedmiot świadczenia jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Klienta lub służącą zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) przedmiot świadczenia jest rzeczą dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić,

c) przedmiot świadczenia został zakupiony w przypadku aukcji publicznej,

d) przedmiot świadczenia został w znaczący sposób zmieniony, zmodyfikowany, fizycznie uszkodzony po dostarczeniu i nie będzie możliwe dalsze jego wykorzystanie.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 9. Dane osobowe

W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Jagram-Pro S.A. zastrzega sobie prawo do badania satysfakcji i zadowolenia klienta po zrealizowaniu zamówienia, poprzez: kontakt telefoniczny oraz e-mail.
Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych firmie Jagram-Pro S.A.. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.

§ 10. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora.
Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta z 30 maja 2014r. oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Jagram-Pro S.A. w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.

Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie firmy Jagram-Pro S.A., a także pod adresem www.woodandarch.pl